EPDM ROOFING MATERIAL

EPDM Roofing Material   &   EPDM Pond Liner
hydroizolace plochých střech a vodních nádrží

Co je EPDM

Kaučuky jsou základní surovinou pro výrobu pryží. Jsou to polymery, které umožňují vulkanizaci, při které se plasticky tvárný kaučuk mění na pryž, jejíž základní vlastností je schopnost velké elastické deformace při zatěžování v tahu. Deformace není přímo úměrná napětí, touto vlastností se pryže odlišují od všech ostatních materiálů. Dalšími charakteristickými vlastnosti jsou pružnost, odolnost proti opotřebení a cyklickým deformacím, chemická odolnost, nepropustnost pro vodu a elektroizolační vlastnosti.
Proti klasickému průmyslu, jako je sklářství, hutnictví, textilní průmysl apod., je obor zpracování kaučuku velmi mladý, zhruba 160 let. První syntetický kaučukový produkt byl získán koncem devatenáctého století. Ve třicátých letech 20. století Němci průmyslově zvládli výrobu butadienového, butadien-styrenového a butadien-akrylonitrilového kaučuku. O málo později dochází k prudkému rozvoji syntetických kaučuků v USA.
Klasickými příklady použití kaučuků (přírodních a syntetických) jsou dynamicky silně namáhané součásti (profily a těsnění, hadice, manžety, pneumatiky, transportní pásy, kabelové pláště, tlumicí elementy až po různé technické výlisky).

EPDM je polymer syntetického kaučuku

Polymery EPDM (Ethylen Propylen Dien terpolyMer) byly poprvé vyrobeny počátkem šedesátých let 20. století. V polovině šedesátých let byly ze směsi složené z EPDM polymeru, gumárenských sazí, záměsových olejů, přísad a vulkanizačních činidel vyrobeny EPDM membrány pro hydroizolaci. Jako první byla v roce 1967 realizována střecha restaurace na letišti v Chicagu. Mohutný rozvoj výroby a aplikací hydroizolačních EPDM materiálů nastal v osmdesátých letech.

Back To Top

Stárnutí polymerů

Povětrnost je komplexním označením souhrnu mnoha faktorů, např. slunečního světla, kyslíku a ozonu, střídání teplot, vlhkosti a vodních srážek, větru a atmosférických nečistot. Všechny tyto složky povětrnosti působí samostatně i v kombinacích.
Souhrn všech dlouhodobých nevratných změn vlastností polymerů se nazývá stárnutí. Stárnutí zahrnuje dlouhodobé změny vyvolané všemi vlivy působícími na polymery při jejich používaní nebo skladování. Odolnost proti stárnutí je velmi důležitým činitelem, určujícím životnost, resp. použitelnost materiálu.

Účinek kyslíku - Citlivost polymerů k oxidaci je určována charakterem uhlíkového řetězce. Vůči oxidaci vzdušným kyslíkem jsou nejodolnější polymery s nasyceným nerozvětveným řetězcem.

Vliv ozonu - Střední koncentrace ozonu v atmosféře při zemském povrchu se pohybuje, v závislosti na ročním období a zeměpisné poloze, od 2 .10-6 do 4.10 -6 %. Přestože je koncentrace ozonu při zemském povrchu nízká, má ozon významnou úlohu při atmosférickém stárnutí polymerů. U nenasycených polymerů vyvolává ozon podobnou degradaci jako kyslík, ovšem její průběh je značně rychlejší. Nasycené uhlovodíkové polymery jsou proti účinkům ozonu poměrně odolné, zejména při koncentracích, jaké se vyskytují při zemském povrchu.
Odolnost technických pryží proti ozonu vzrůstá v řadě NR < SBR < CR < EPDM < EPM

Ultrafialové záření - Následkem absorbce světelné energie dochází u polymerů k fotochemickým reakcím vedoucím až k odbourávání polymeru.

Plastifikátory - vnější změkčování se děje přídavkem změkčovadel k polymeru. Změkčovadlo je tedy látka, která se k polymeru přidává pro zlepšení jeho vláčnosti, rázové houževnatosti, tažnosti a zpracovatelnosti. Účinkem změkčovadel se obecně zvýší pružnost a sníží tvrdost. Nevýhodou plastifikátorů je jejich sklon k migraci. Migrací se rozumí schopnost změkčovadel přecházet ve změkčených výrobcích do povrchových vrstev nebo do jiných plastů, se kterými je výrobek ve styku. Některé plastifikátory migrují velice rychle a jiné pomalu. Proto výrobky, kde jsou používány plastifikátory, časem ztrácí své původní vlastnosti.

Vliv tepla - je známo, že teplota má významný vliv na rychlost chemických reakcí včetně oxidace a hydrolýzy, které jsou faktory povětrnosti. Zvýšení teploty o 10°C způsobuje, že příslušná reakce probíhá asi dvakrát rychleji. Kolísání teplot vyvolává změny, které mohou být příčinou vnitřního pnutí až vzniku trhlinek v materiálu. Při zvýšené teplotě dochází také k migraci změkčovadel, stabilizátorů, nebo jiných přísad z polymeru, což urychluje atmosferické stárnutí.

Voda - má velký vliv na růst mikroorganismů, které jsou schopny odbourávat polymery. Biologická koroze, tj. napadení materiálu mikroorganismy, zejména plísněmi, je velmi rozšířena. O možnosti napadení polymerního materiálu mikroorganismy rozhoduje především jeho chemické složení, tj. do jaké míry může být pro ně zdrojem uhlíku, dusíku nebo jiných tzv. biogenních prvků, a samozřejmě podmínky a prostředí, ve kterých výrobek slouží.

Back To Top

Odolnost membrán EPDM proti stárnutí

Back To Top

Firestone RubberGard® EPDM

Základní surovinou pro výrobu EPDM membrán jsou ethylen-propylen-dien terpolymery, hlavní řetězec jejich makromolekul je plně nasycený, neobsahuje dvojné vazby. Přidávají se gumárenské saze, vulkanizační činidla a záměsové oleje. Při výrobě se nepoužívají plastifikátory.
Na válcovacích stolicích se vyrábí tenkostěnné plachty, v další fázi se ze dvou plachet válcuje membrána, čímž se vytvoří dvouvrstvý materiál a takto vyrobené 3 m široké pásy se spojují na rozměr 15,25 m x 61 metrů. Do této fáze výroby se stále jedná o termoplastický materiál.
Následnou vulkanizací, probíhají při ní chemické reakce mezi polymery EPDM a ostatními složkami kaučukové směsi za vzniku příčných vazeb, se plasticky tvárný materiál mění na pryž, jejíž základní vlastností je schopnost velké elastické deformace při zatěžování v tahu. V konečné fázi se z plachet 15,25 m x 61 m upravují rozměry membrán pro distribuci.

Membrány Firestone RubberGard® EPDM jsou:
netoxické, neobsahují změkčovadla, recyklovatelné, minimální předpokládaná životnost je 50 let.

Back To Top
Literatura:
  1. Technická literatura firmy Firestone
  2. Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery výroba, struktura a vlastnosti použití.
    Sobotáles, Praha 2000
  3. Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.: Gumárenské suroviny a jejich zpracování.
    Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999
  4. Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.: Polymery, výroba, vlastnosti, použití, zpracování.
    Vydavatelství VŠCHT, Praha 2006
THANKS FOR VISITING
Jaroslav Jarkovský, Copyright (2013-2019)